Sıfır Atık Danışmanlığı

Sıfır Atık Danışmanlığı, Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını, geliştirilmesini, izlenmesini ve veri girişlerinin yapılarak belgelendirme süreçlerinin takibini kapsamaktadır.

Sıfır Atık Yönetim Sistemini Esasları büyük halkadan küçük halkaya yaklaşımıyla aşağıda verilmiştir. Ana hedef atıkların aşağı yönde akışının azaltılmasıdır.

-Atık oluşumunun önenmesi

-Döngüsel kaynak kullanımı

-Sürdürülebilir ürün tercihi

-Yeniden kullanma

-Geri Dönüşüm

-Atıktan enerji sağlama

-Nihai bertaraf

GENEL HİZMET KAPSAMI

Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan ve Resmî Gazetede 12.07.2019 tarih ve 30829 sayı numarasıyla yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülüklerin İŞVEREN tarafından yerine getirilmesinin sağlanmasını kapsamaktadır.

Verilecek hizmetin ana hedefi Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınmasıdır.

Sıfır Atık Yönetim sisteminin amacı ise Sıfır Atık Genel esaslarıyla hareket edecek bir yapının oluşturulması ve kurum bünyesinde bu esasların dışına çıkmanın kabul edilemez ilkeleri olmasının sağlanmasıdır.

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

Sistem kurulum süreçleri Çalışma ekibinin belirlenmesi, Planlama yapılması, Mevcut durum tespiti, İhtiyaç analizi, Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyeti, İzleme, Kayıt tutulması ve İyileştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır.

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Sıfır atık yönetim sistemi oluşturulurken aşağıdaki çalışmalar yapılır.

-Atık Azaltımı ve Önlemeye Yönelik çalışmalar

-Yeniden Kullanıma Yönelik Çalışmalar

-İsrafının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar

-Tedarik ve Lojistik Çalışmaları

-Bilinçlendirme ve Farkındalığın Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

 

Bu çalışmalar içerik olarak aşağıdaki esaslar kapsamında yapılmalıdır.

– Oluşan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi,

– Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ayrı olarak biriktirilmesi,

– 1. ve 2. kriterlerde belirtilmeyen tehlikesiz ve tehlikeli özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi,

– Biyo-bozunur atıkların, yoğun oluşum gösterdikleri çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi,

– Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulması, atığa özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer alması,

– Tüm biriktirme ekipmanlarının ihtiyaca ve ilgili mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, adet ve özellikte olması,

– Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması,

– Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi,

– Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan mevzuat doğrultusunda almakla yükümlü olduğu izin ve/veya çevre izin/lisanslarının bulunması,

– Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları; tüketiciler tarafından iade edilmek istenen depozitolu içecek ambalajlarının toplanması amacıyla Bakanlıkça esasları belirlenen depozito sistemine katılım sağlamakla ve uygulamakla (Bu kritere uyum 1/1/2021 yılından itibaren aranacaktır)

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI ESASLARI

Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla;

Atık oluşumunun önlenmesi için aşağıdaki çalışmaların koordine edilmesi;

-Kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilerek dayanıklı, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması esastır.

– Alternatifi olması halinde, tek kullanımlık/kullan at ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesine yönlendirilmesi,

– Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmamasının sağlanması,

– Elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstiller, mobilyalar, ambalajlar ile inşaat malzemeleri öncelikli olmak üzere, ürünlerin onarılması ve yeniden kullanımlarının sağlanması,

– Gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için gıdaların üretimi, tedarik zinciri ve kullanımı boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması ve gıda atığı önleme planlarının hazırlanması,

– Gıda bağışı ve insani tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların tercih edilmesi, gıdaların hayvan yeminde kullanılması veya işlenerek gıda dışı ürünlere dönüştürülmesi yerine öncelikli olarak insani tüketim amacıyla kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması,

– Ürünlere ve malzemelere ilişkin mevzuata halel getirmeksizin, ürünlerde ve malzemelerde tehlikeli madde kullanımının azaltacak önlemlerin alınması,

– Özellikle yeniden kullanıma veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların oluşumunun azaltılması,

Atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması,

–  Ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi esastır,

–  Oluşan atıkların türlerine göre uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır,

– Ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması esastır,

– Atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılması esastır,

– Sıfır atık yönetim sistemi için idari, mali ve teknik açıdan verimlilik, sürdürülebilirlik ve halkın katılımı ilkeleri esas alınır,

– Sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması amacıyla bilinç ve farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı tutum, davranış ve faaliyetlerin teşvik edilerek desteklenmesi esastır,

– Sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanımı esastır,